Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου 2014

Ματιές στο παρελθόν...42

Αφήσαμε την ηλεκτροδότηση των Άνω Μαινήτων με την κοστολόγηση του έργου από μέρους της ΔΕΗ στις 85.000 δρχ εκείνης της εποχής. Το ποσό, όμως, ήταν πολύ υψηλό και οι αιτούντες έστειλαν νέα αίτηση στην "Σεβαστὴ ἐθνικὴ Ἐπαναστατικὴ Κυβέρνησι", ζητώντας την βοήθειά της...
"Αἴτησις
Νικολ. Στυλιανοῦ
Ἐμμανουὴλ Γαβαλᾶ
Νικολ. Μπληζιώτη
Ἀντωνίου Γαλανοῦ
Ἰωάν. Θ. Χατζόγλου
Ἀντωνίου Ν. Χατζόγλου
Χαραλάμπους Κοραχάη
Γεωργίου Φιλιππίδη
Κλεάνθη Φιλιππίδη
Δημητρίου Παπαδοπούλου
Μαρίας χήρας Δημ. Γαλανοῦ
Χρηστίνας χήρας Μερσίνη γεωργῶν καὶ
Δημητρίου Καρατζᾶ, σιδηρουργοῦ, κατοίκων ἁπάντων χωρίου Μαινήτων Κοινότητος Μεσσαριάς-Ἄνδρου

Ἐν Μαίνητες τῇ 23/8/1969

Πρὸς Τὸ Ὑπουργεῖον Βιομηχανίας
Ἀθήνας
                Διὰ τὴν ἠλεκτροδότησιν τῶν 13 οἰκιῶν μας κειμένων εἰς τὸ χωρίον Μαίνητες τῆς Κοινότητος Μεσσαριᾶς τῆς Νήσου  Ἄνδρου ὑπεβάλαμεν αἴτησιν εἰς τὴν Δ.Ε.Η., ἥτις διὰ τοῦ ὑπ’ἀριθμ. Πρωτ. 51594 τῆς 14/8/69 ἀπαντήσεως τῆς (Διεύθυνσις Περιοχῆς Πειραιῶς-Κολοκοτρώνη 99), μᾶς ἐγνώρισεν ὅτι ἐκ τῆς ἐκπονηθείσης τεχνοοικονομικῆς προμελέτης προέκυψεν κοινὴ συμμετοχὴ μας δαπάνης 85.000 δραχμῶν._
                Ἐπειδὴ ἡ δαπάνη αὔτη δι’ ἡμὰς τοὺς βιοπαλαιστὰς γεωργοὺς εἶναι φύσει ἀδύνατος καθόσον τὸ εἰσόδημα μας εἶναι πολὺ περιορισμένον μόλις καὶ μετὰ βίας ἐπαρκοῦν διὰ τὴν κάλυψιν τῶν στοιχειωδεστέρων ἀναγκῶν μας.
                Ἐπειδὴ ἡ Σεβαστὴ ἐθνικὴ Ἐπαναστατικὴ Κυβέρνησις ἔχει θέσει ὡς σκοπὸν τῆς τὴν ἐξυπηρέτησιν καὶ ἀνακούφισιν τῶν παραγωγικὼν τάξεων καὶ ἰδίᾳ τῶν γεωργικῶν.
                Ἀποτεινόμεθα πρὸς  Ὑμᾶς καὶ ἐκθέτομεν τὸ πρόβλημα μας καὶ παρακαλοῦμεν ὅπως ἐπεμβῆτε καὶ μᾶς βοηθήσητε ὥστε καὶ ἡμεῖς νὰ ἀπολαύσωμεν τὸ ἀγαθὸν τοῦτο τοῦ ἠλεκτροφωτισμοῦ τῶν οἰκιῶν μας ἄνευ ἐπιβαρύνσεων.
Οἱ αἰτοῦντες"

Η ΔΕΗ επανήλθε και έστειλε μειωμένο κοστολόγιο, αλλά αφορούσε στην ηλεκτροδότηση λιγότερων σπιτιών. Ευτυχώς, πάντως, έχουμε σήμερα πλέον ρεύμα παντού!

"Ἐν Πειραιεῖ  τῇ 28 Μαΐου 1970
Πρὸς τὸν κ. Δημ. Καρατζὰν (Ὡς ἐκπρόσωπος καὶ τῶν κ.κ. Ι. Κουρτέση, Ι. Χατζόγλου, Γ. Φιλιππίδη, Δ. Παπαδοπούλου, Ἀντ. Γαλανοῦ, Χ. Χοραχάνη, Ν. Μπληζιώτη)

Θέμα. Ἠλεκτροδότησις 8 οἰκιῶν σας.

Εἰς ἀπάντησι αἰτήσεώς σας διὰ τὴν ἐν θέματι ἠλεκτροδότησιν, ἔχομεν τὴν τιμὴν νὰ γνωρίσωμεν ὑμῖν ὅτι, ἐκ τῆς ἐκπονηθείσης τεχνοοικονομικῆς προμελέτης προέκυψε συμμετοχὴ σας εἰς τὴν δαπάνην τοῦ ἀπαιτουμένου ἔργου, ἀνερχομένη εἰς περίπου δρχ. 41.000._
Τὸ ποσὸν τοῦτο πλέον τῶν ἀναλογούντων τελῶν χαρτοσήμου εἶναι καταβλητέον ἐφ’ ἅπαξ καὶ πρὸ τῆς ἐνάρξεως τῶν ἐργασιῶν κατασκευῆς τοῦ ἔργου.
Ἀπαραίτητος ὠσαύτως προϋπόθεσις διὰ τὴν ἔναρξιν τῶν σχετικῶν ἐργασιῶν, εἶναι ἡ ἀποπεράτωσις τῶν ἐσωτερικῶν ἠλεκτρικῶν ἐγκαταστάσεων τῶν ἐν θέματι πρὸς ἠλεκτροδότησιν ἀναφερομένων οἰκιῶν σας καὶ ἡ τοποθέτησις ἑτοίμων πρὸς λειτουργίαν τῶν δηλωθεισῶν ὑφ’ ὑμῶν ἠλεκτρικῶν συσκευῶν, ὡς καὶ τῶν φωτιστικὼν σωμάτων.
Παρακαλοῦμεν ὅθεν, ὅπως, ἐφ’ ὅσον ἀποδέχεσθε κατ’ ἀρχὴν τὴν καταβολὴν τοῦ ὡς ἄνω ποσοῦ, γνωρίσητε τοῦτο ἡμῖν ἐγγράφως τὸ συντομώτερον δυνατόν, δεδομένου ὅτι ἡ ἰσχὺς τῶν ἀνωτέρω εἶναι δίμηνος –ἐνδεχομένως μετὰ ταύτην τυχὸν ἀναπροσαρμογής– ἵνα προβῶμεν ἐν συνεχείᾳ εἰς τὴν σύνταξιν τῆς ὁριστικῆς μελέτης ἐκ τῆς ὁποίας θὰ προκύψῃ καὶ τὸ ὁριστικὸν ποσὸν συμμετοχῆς σας.
Μετὰ τιμῆς,
Κ.Δ. Παπαδόπουλος
Διευθυντὴς Περιοχῆς Αἰγαίου"


(Από το αρχείο Αντώνη Καρατζά)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστούμε για την επίσκεψη και το σχόλιό σας. Όμως, ανώνυμα και κακοπροαίρετα, υβριστικά ή ειρωνικά σχόλια δεν θα δημοσιεύονται.