Κυριακή, 7 Σεπτεμβρίου 2014

Ματιές στο παρελθόν...41

Ας συνεχίσουμε να παρακολουθούμε για λίγο τους ήρωές μας της τελευταίας παρελθοντικής ανάρτησης από το 1964. Τώρα, στο 1969, προσπαθούν να επιτύχουν τον ηλεκτροφωτισμό της περιοχής τους, στέλνοντας την σχετική αίτηση στην ΔΕΗ της Άνδρου...

(Δίπλα από κάθε υπογραφή φαίνεται και το πλήθος ατόμων της κάθε οικογενείας... τότε...)


"Πρὸς τὸ Γραφεῖον ΔΕΗ ΑΝΔΡΟΥ
ΕΝΤΑΥΘΑ
Περὶ Ἠλεκτροδοτήσεως τῶν ὡς ἄνω 14 οἰκιῶν τῶν κειμένων εἰς θέσιν «Κουράφι» τοῦ Χωρίου Μενήτων Κοινότητος ΜΕΣΣΑΡΙΑΣ ΑΝΔΡΟΥ
Ἐν  Ἄνδρω τῇ….
Οἱ κάτωθι ὑπογεγραμμένοι κάτοικοι περιοχῆς «ΚΟΥΡΑΦΙ» Χωρίου Μενήτων Ἄνδρου, λαμβάνομεν τὴν τιμὴν να παρακαλέσωμεν Ὑμᾶς ὅπως ἀποστείλετε τεχνικὸν συνεργεῖον πρὸς ἐκπόνησιν μελέτης διὰ τὴν  Ἠλεκτροδότησιν τῶν οἰκιῶν μας κειμένων εἰς τὴν Περιοχὴν τοῦ ἥδη Ἠλεκτροδοτουμένου χωρίου Μενήτων «θέσις Κουράφι» καὶ εἶναι ὡς ἐκ τούτου ἄδικος ἡ μὴ ἠλεκτροδότησις μας, ἐφ’ ὅσον ἀπέχομεν μικρᾶς ἀποστάσεως ἀπὸ τὴν ἤδη ἠλεκτροδοτουμένην Περιοχήν.
Δέον νὰ σημειωθῆ ἐπίσης ὅτι εἴμεθα μόνιμοι κάτοικοι Μενήτων Ἄνδρου.
Διατελοῦμεν μετὰ τιμῆς
ΟΙ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΧΡ. ΜΕΡΣΙΝΗ
ΕΜΜ. ΓΑΒΑΛΑΣ
ΝΙΚΟΛ. ΜΠΛΗΖΙΩΤΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΓΑΛΑΝΟΥ
ΔΗΜΗΤΡ. ΚΑΡΑΤΖΑΣ
ΑΝΤ. ΓΑΛΑΝΟΣ
Ι. ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ
Ι. ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ
ΔΗΜ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΑΡ. ΚΟΡΑΧΑΗΣ
ΓΕΩΡΓ. ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ
ΦΙ. ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ
ΙΩ. ΜΗΛΑΙΟΣ"

Και ναι! Το Δημόσιον απήντησε μέσω  των κεντρικών γραφείων της ΔΕΗ:


"Ἐν ΠΕΙΡΑΕΙ  τῇ 14 ΑΥΓ. 1969
Πρὸς Τάς
κ.κ. Χριστίναν Μερσίνη
Φράγκαν Γαλανοῦ
Εἰρήνην Παπαδοπούλου
Εἰς Μένητες  Ἄνδρου
Ὡς ἐκπροσώπους καὶ τῶν κ.κ. Κλ. Φιλιππίδου, Φωτ. Καρατζᾶ, Ἄννης Στυλιανοῦ, Μαρίας Γαλανοῦ, Ἄννης Κοραχάη, Ἀνδρ. Χατζόγλου, Ἰουλίας Χατζόγλου, Δωρ. Φιλιππίδου, Ἐμμ. Γαβαλᾶ.

Ἠλεκτροδότησις 12 οἰκιῶν σας ες Μένητες.

Εἰς ἀπάντησι αἰτήσεώς σας διὰ τὴν ἐν θέματι ἠλεκτροδότησιν, ἔχομεν τὴν τιμὴν νὰ γνωρίσωμεν ὑμῖν ὅτι, ἐκ τῆς ἐκπονηθείσης τεχνοοικονομικῆς προμελέτης προέκυψε συμμετοχὴ σας εἰς τὴν δαπάνην τοῦ ἀπαιτουμένου ἔργου, ἀνερχομένη εἰς περίπου δρχ. 85.000._
Τὸ ποσὸν τοῦτο πλέον τῶν ἀναλογούντων τελῶν χαρτοσήμου εἶναι καταβλητέον ἐφ’ ἅπαξ καὶ πρὸ τῆς ἐνάρξεως τῶν ἐργασιῶν κατασκευῆς τοῦ ἔργου.
Ἀπαραίτητος ὠσαύτως προϋπόθεσις διὰ τὴν ἔναρξιν τῶν σχετικῶν ἐργασιῶν, εἶναι ἡ ἀποπεράτωσις τῶν ἐσωτερικῶν ἠλεκτρικῶν ἐγκαταστάσεων τῶν ἐν θέματι πρὸς ἠλεκτροδότησιν ἀναφερομέν…. καὶ ἡ τοποθέτησις ἑτοίμων πρὸς λειτουργίαν τῶν δηλωθεισῶν ὑφ’ ὑμῶν ἠλεκτρικῶν συσκευῶν, ὡς καὶ τῶν φωτιστικὼν σωμάτων.
Παρακαλοῦμεν ὅθεν, ὅπως, ἐφ’ ὅσον ἀποδέχεσθε κατ’ ἀρχὴν τὴν καταβολὴν τοῦ ὡς ἄνω ποσοῦ, γνωρίσητε τοῦτο ἡμῖν ἐγγράφως τὸ συντομώτερον δυνατόν, δεδομένου ὅτι ἡ ἰσχὺς τῶν ἀνωτέρω εἶναι δίμηνος –ἐνδεχομένως μετὰ ταύτην τυχὸν ἀναπροσαρμογής– ἵνα προβῶμεν ἐν συνεχείᾳ εἰς τὴν σύνταξιν τῆς ὁριστικῆς μελέτης ἐκ τῆς ὁποίας θὰ προκύψῃ καὶ τὸ ὁριστικὸν ποσὸν συμμετοχῆς σας.
Παρακαλοῦμεν ὅπως ἐνημερώσητε καὶ τοὺς λοιποὺς ἐνδιαφερομένους.
               
Μετὰ τιμῆς,
Λ.Ν. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ
Δ/ντὴς Περιοχῆς Αἰγαίου"

...αλλά, για να μην υπάρξουν παρερμηνείες, η ΔΕΗ επανέρχεται, σημειώνοντας ότι το κόστος θα το καλύψουν οι αιτούντες την ηλεκτροδότηση. Εμ, βέβαια...

(Και πάνω από όλα... ΝΕΟΙ ΕΜΠΡΟΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑ)


"ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ Βιομηχανίας
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ Ενεργείας
ΓΡΑΦΕΙΟΝ 437
Ἐν Ἀθήναις τῇ 23-9-1969
Πρὸς τὸν Νικ. Στυλιανοῦ Μαίνητες Μεσσαριᾶς Ἄνδρου
Πρὸς ἐνημέρωσιν καὶ τῶν λοιπὸν ἐνδιαφερομένων
Θέμα: Ἠλεκτροδότησις οἰκιῶν εἰς οἰκισμὸν Μαινήτων Ἄνδρου
      Ἐν συνεχείᾳ πρὸς τὸ ὑπ’ἀριθ. 80323/4054/4-9-69 ἡμέτερον ἔγγραφον, σχετικῶς μὲ τὴν ἠλεκτροδότησιν οἰκιῶν εἰς Μαίνητας  Ἄνδρου, γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι βάσει τῆς ἑνιαίας καὶ καθ’ ἅπασαν τὴν χώραν ἐφαρμοζομένης πολιτικῆς ἐπὶ τῶν αἰτουμένων ἐπεκτάσεων, ἡ ἠλεκτροδότησις τῶν ἐν λόγῳ οἰκιῶν δεν δύναται να πραγματοποιηθῇ ἄλλως ἐπὶ τοῦ παρόντος εἰ μὴ μόνον διὰ καταβολῆς τῆς προκυπτούσης δι’ ὑμᾶς συμμετοχῆς.

Ε.Υ. (εἰλικρινῶς ὑμέτερος)
Ὁ Προϊστάμενος τοῦ Τμήματος
Ι. ΔΕΜΙΡΤΖΑΚΗΣ"

(Όλα τα παρουσιαζόμενα έγγραφα ανήκουν στο αρχείο του Αντώνη Καρατζά)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστούμε για την επίσκεψη και το σχόλιό σας. Όμως, ανώνυμα και κακοπροαίρετα, υβριστικά ή ειρωνικά σχόλια δεν θα δημοσιεύονται.